Triam Udom Suksa School
Admission
 
ลงทะเบียนการรับสมัครออนไลน์
 -   -   -   - 

กรณีผู้สมัครไม่ใช่สัญชาติไทย
วันเดือนปีเกิด
กรุณาเลือกตามลำดับปีเกิด/เดือน/วัน
 
(ผู้สมัครเกิดปี พ.ศ. 2547-2551)
ถ้าไม่อยู่ใน พ.ศ.ที่กำหนด ติดต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยตัวเอง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง
 
กรุณากรอกข้อมูลที่ปรากฏ
 
  • การสมัครจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูล พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร และชำระเงินค่าดำเนินการจัดสอบ
  • ผู้สมัครสามารถถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) หรือพิมพ์เอกสารใบสมัคร
  • ค่าดำเนินการจัดสอบ 400 บาท (ค่าธรรมเนียม 15 บาท โดยเรียกเก็บผ่านเคาเตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 7-11 ทุกสาขา)

 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 85)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330