Triam Udom Suksa School
Admission
 
กำหนดการรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประเภทโควตาจังหวัด  คลิกดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน

ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) และประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 87)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330