Triamudomsuksa School
Admission
 
ระบบรับสมัครออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

 ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประเภทโควตาจังหวัด

ดาวน์โหลด PDF : ใบรับรองผลการเรียน  WORD : ใบรับรองผลการเรียน

 


 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564(รุ่นที่ 84)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330