Triam Udom Suksa School
Admission
 
เข้าสู่ระบบ
 -   -   -   - 

กรณีผู้สมัครไม่ใช่สัญชาติไทย
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 
กรุณากรอกข้อมูลที่ปรากฏ
 
 
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 85)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330