กำหนดการรับสมัคร

โรงเรียนยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้

โควตาโอลิมปิกวิชาการ
-

โควตาจังหวัด ความสามารถพิเศษ และสอบคัดเลือกทั่วไป
กรอกใบสมัคร
ชำระเงินค่าสมัคร
ตรวจสอบสถานะชำระเงิน
ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (*โควตาจังหวัด, ความสามารถพิเศษ)
ยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติแต่ละด้าน (*ความสามารถพิเศษ)
ประกาศผล (*ความสามารถพิเศษ)
ตรวจสอบเลขที่นั่งและสถานที่สอบ
สอบคัดเลือก/วัดความสามารถทางวิชาการ
ประกาศผลสอบและรายงานตัว
มอบตัวนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน