การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน

นักเรียนต้องเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนดังนี้
 • 1. เอกสารการลงทะเบียนของนักเรียน
  • 1.1 ใบปพ. 1 : 3 หรือ ปพ. 1บ ที่แสดงว่า จบการศึกษาภาคบังคับฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน
  • 1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  • 1.3 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  • 1.4 สำเนาทะเบียนของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด
  • 1.5 สำเนาบัตรแสดงยศบิดา มารดา (ถ้ามี)
  • 1.6 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้เป็นผู้ปกครอง
   *** ข้อ 1.1-1.6 ให้นำฉบับจริงมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย ***
 • 2. การปฏิบัติตัวของนักเรียนในวันลงทะเบียน
  • 2.1 แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไม่ประดับพระเกี้ยว
  • 2.2 นำเอกสารในข้อ 1 มาให้ครบ
  • 2.3 นักเรียนต้องไปลงทะเบียนที่ห้องเรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด
 • 3. การเรียงเอกสาร
  • 3.1 ใบ ปพ. 1 : 3 ฉบับจริงนำมาแสดงพร้อมกับฉบับสำเนา ที่ชัดเจนทั้ง 2 ด้าน คนละ 1 ฉบับ และคืนฉบับจริงให้แก่นักเรียน
  • 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนดังนี้
   1. สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน ให้เห็นเลขรหัสประจำบ้าน ชัดเจน
   2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน
   3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
   4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา มารดา
   5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ปกครอง
   กรณีที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ให้นักเรียนนาสูติบัตรมาแสดงได้ พร้อมทั้งถ่ายเอกสารรับรองสำเนาถูกต้อง มอบให้ครูที่รับลงทะเบียน ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรมให้แนบสำเนามรณะบัตร มาด้วย
  • 3.3 เจ้าของสำเนาเซ็นชื่อรับรองเอกสาร สำเนาถูกต้อง
กำหนดการ (ร่าง)
 • 08.00 น. ผู้ปกครองทยอยขึ้นหอประชุมและพร้อมกันในเวลา 8.30 น.
 • 08.30 น.
  • ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าได้คะแนนสูงสุดในแต่ละแผนการเรียน
  • ผู้ปกครอง พบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • 09.30 น. ผู้ปกครองและนักเรียนดาเนินการลงทะเบียนหน่วยการเรียนและพบครูที่ปรึกษา ตามห้องเรียนของนักเรียนที่กาหนดไว้แล้ว
 • 12.00 น. เสร็จสิ้นการประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนหน่วยการเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561