การประกาศผลและการรายงานตัว

โรงเรียนยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

การรายงานตัว
  • สถานที่รับรายงานตัวแยกตามแผนการเรียน
    • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    • ภาษา-คณิตศาสตร์
    • ภาษา-ภาษา

การชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษา

  • กำหนดการชำระเงินค่าสนับสนุนการศึกษา
  • การส่งมอบใบเสร็จรับเงิน