ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดิมชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งโดย ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษานักเรียนเตรียมอุดมศึกษาจึงต้องสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไป ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ą
Triam Udom Suksa School,
26 พ.ย. 2560 23:11
ą
Triam Udom Suksa School,
26 พ.ย. 2560 23:10
ą
Triam Udom Suksa School,
26 พ.ย. 2560 23:11