โควตาจังหวัด

โรงเรียนยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้

คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังต่อไปนี้ทุกข้อ
  1. ..